Huis reglement

1. Leden die werktuigen lenen gaan automatisch akkoord met het volledige huis reglement en worden hiervan vooraf op kennis gebracht.

2. Leden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te kunnen worden van de Instrumentheek.

3. Lidgeld voor de Instrumentheek bedraagt 20€ per jaar. Dit wordt geïnd via cash of overschrijving. Het bestuur kan lidgeld kwijtschelden, bijvoorbeeld bij donaties.

4. Enkel leden worden toegelaten om de werktuigen van de Instrumentheek te gebruiken. Leden mogen geen niet-leden toelaten deze werktuigen te gebruiken. In geval van schade, veroorzaakt door niet-leden, wordt het lid dat het werktuig geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade, en zal dit lid opdraaien voor de herstelkosten of vervanging.

5. In geval van het lenen van werktuigen met een cumulatieve waarde van meer dan 200€, dient het lid een waarborg te betalen, hetzij cash, hetzij via het verstrekken van credit card gegevens. Als de werktuigen beschadigd worden of niet terug gebracht worden zal de Instrumentheek het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terug eisen. De leden verbinden zich ertoe op elk moment de informatie van hun credit card mee te delen in geval dat dit verandert.

6. Werktuigen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.

7. Werktuigen kunnen maximum een week uitgeleend worden, met optie tot verlenging met nog een week. Werktuigen dienen terug gebracht worden voor deze vervaldatum, op een moment dat de Instrumentheek geopend is.

8. Indien een werktuig te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden, met een bedrag nader te bepalen door een bestuurder van de Instrumentheek. Een boete kan maximaal de nieuwprijs van het toestel bedragen + administratieve kost voor de vervanging. De bedragen van de boetes kunnen onderhevig zijn aan verandering door de bestuurders.

9.Instrumentheek vzw mag ernstig beschadigde werktuigen vervangen (binnen de 30 dagen). Het lid dat dit werktuig laatst leende staat in voor de vervang kosten + een administratieve boete van 5€. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden.

10. Instrumentheek behoudt het recht om de nodige stappen te ondernemen om niet teruggebrachte werktuigen of niet betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en verhaalt de kosten hiervan op het betreffende lid. Instrumentheek behoudt tevens het recht om boetes kwijt te schelden in geval van speciale omstandigheden.

11. Leden gaan ermee akkoord dat de Instrumentheek niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of kwaliteits defecten van het uitgeleende materiaal.

12. De beheerders van de Instrumentheek zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over de werktuigen. Echter, van zodra een werktuig uitgeleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij capabel is om het werktuig op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het werktuig, door het onvoorzichtig of verkeerd gebruik ervan door het lid, niet kan verhaald worden op de Instrumentheek en volledig ten laste van het lid valt.

13. Het lid gaat ermee akkoord dat hij/zij elk geleend werktuig, bij tekenen van onveiligheid of breuk, onmiddellijk zal terug brengen naar de Instrumentheek zonder er nog verder gebruik van te maken, en daarbij de toestand van het werktuig zal melden.

14. Alle werktuigen worden in dezelfde staat terug gebracht als ze werden uitgeleend, op normale slijtage na. Het lenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade van de werktuigen. Toestellen op brandstof (benzine, diesel, ..) dienen steeds opgevuld terug gebracht te worden. Indien hieraan niet voldaan wordt behoudt de Instrumentheek zich het recht om verdere uitleningen te weigeren en het lidmaatschap terug in te trekken.

15. Instrumentheek behoudt zich het recht elke uitlening van werktuigen te weigeren.

16. Instrumentheek behoudt zich het recht om het huisregelement ten allen tijde te wijzigen.